İMAR BARIŞI İÇİN SIK SORULAN SORULAR

İLETİŞİM: 0537 441 6139 

 

 İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

 • 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

 

İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

 • Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

 

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

 • Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
 • Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

 • İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

 

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

 • Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

 

İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

 • Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

 

İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

 • Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek

 

Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

 • Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

 

Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
 • Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
 • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

 

Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

 • Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

 

Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

 • Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

 

Sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı?

 • 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir.

 

İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

 • Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

 

Ortak alanlardaki aykırılıklar nedeni ile ruhsatsız veya iskansız olan yapılarda (terasın kapatılması ya da bodrum katın konut/ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) başvuru nasıl yapılacak?

 • Ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecek, ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin muvafakat aranacaktır. Aynı aykırılıklar iskânı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin muvafakat aranacaktır.

 

Yapı Kayıt Belgesi alınırken taşınmaza ait yapılması gereken terk (yola terk gibi) var ise terk işleminden sonra mı belge alınacak?

 • Yapı Kayıt Belgesi için herhangi bir terk işlemi yapılmayacak. Fakat kat mülkiyetine geçişte imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlar var ise bu alanların terk edilmesi gerekmektedir.

 

İmar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar bu süreçten yararlanabilecek mi?

 • Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

31.12.2017 tarihi itibariyle kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır?

 • Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.

 

Köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?

 • Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

Arsa tapulu yapılarda hak sahiplerinin daire ve dükkânları e-devlet üzerinden nasıl belirlenecek?

 • Başvurular beyan üzerine yapılacağı için daire ve dükkânların kullanım alanları malik tarafından beyan edilecek.

 

İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?

 • Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

Örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi?

 • Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.

 

İskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır?

 • Evet, Bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.

 

Çatı aralarına yapılan ayrı bağımsız bölüm için kat mülkiyeti tapusu alınabilecek mi?

 • Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakatı ile kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

 

31.12.2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılmış olan ve ilgili belediyesi tarafından mühürlenen, yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?

 • Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

Konut olarak yapılmış bir yapının bir kısmı ticaret olarak kullanılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınacak?

 • Konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

 

Başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi?

 • Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.

 

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İmar barışı kapsamında mıdır?

 • -Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

Aynı parselde yer alan birden çok blok aynı başvuruda mı, ayrı ayrı mı başvurmalıdırlar?

 • -Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır.

 

Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?

 • Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

Aynı yapıya birden fazla başvuru olması durumu nasıl tespit edilecek?

 • Sistem aynı adresle birden fazla başvuru kabul etmeyecektir.

 

Mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yerlerde de Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?

 • Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir.

 

Yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapıldığının tespiti mümkün olmadığından kontrol nasıl yapılacaktır?

 • Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılacak olup, yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

 • Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

 • Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra malikler tam muvafakat ile tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

 

 

İskânı olmayan yapının herhangi bir bağımsız bölümüne sahip kat maliki, Yapı Kayıt Belgesi için tek başına başvuruda bulunabilecek mi?

 • İskânı olmayan yapılarda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilecektir.

 

İmar Barışı kapsamında tüm maliklerin muvafakati gerekli mi?

 • Yapı kayıt belgesi başvurusu için muvafakat gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati gerekmektedir.

 

Yapı Kayıt Belgesi bedeli için taksitlendirme yapılacak mı?

 • Yapı Kayıt Belgesi bedeli tek seferde 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

 

Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?

 • Evet, Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanabilecektir. Yapı Konut Kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.

 

Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?

 • Evet, Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışından faydalanabilecektir. Tüzel kişiler (Şirket vb.) adına yetkili kişi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir.

 

Yorumlar (6)

 1. Gülbahar Gürlemez
  Temmuz 30, 2018

  24/03/2015 yılında dubleks ev aldım,tapuda kat irtifakı yazıyor,yapı kullanma izin belgesi var.Binada kaçak ilaveler olup olmadığını öğrenmek için nereye başvurmalıyım varsa imar affindan yararlanmak istiyorum.evin girişinin(ayakkabılık)kaçak olduğu söyleniyor.Bilgilendirirseniz memnun olurum

  • Recep Koç
   Temmuz 30, 2018

   Binada kaçak ilaveler olup olmadığı ilgili idare tarafından onaylanan mimari projeye bakılarak tespit edilebilir. Yapınızda aykırılık varsa ve 31.12.2017 tarihinden önce yapılmışsa imar barışından faydalanabilir. Detaylı bilgi almak isterseniz 0537 441 61 39 numaralı telefonumu arayabilirsiniz.

 2. Veli Gülnar
  Eylül 29, 2018

  İmarlı arsa üzerinde yapılmış kat mülkiyetli olarak 2005 yılında aldığım dubleks evimin zeminde, ön, yan ve arka
  balkonlarını genişletip üzerine ahşap Pergüle yaptım.
  Mutfağını genişlettim.
  Yatak odalarının balkonlarını odalara kattım.
  Terasa(çatı altına) oda yaptım.
  Bu durumda imar barışına esas hesaplamada Pegüle ve pergüle altında genişlettiğim balkonları da hesaba dahil etmelimiyim.
  Saygılarla

  • Recep Koç
   Eylül 30, 2018

   1 bağımsız bölümde yapılan herhangi bir değişiklik bağımsız bölümün tamamını kapsar.

   • Veli gulnar
    Ekim 7, 2018

    Verdiginiz cevap sizin yorumunuzmu, yoksa mevzuata goremi.
    Mevzuata gord ise yasa, tuzuk, tamimin tarih numarasini yazarmisiniz lutfen.
    Saygilarla.

 3. Alpaslan Avcı
  Aralık 30, 2018

  İmar barışı parası bina için yatırıldı, 27-12-2018-30-12-2018 hala epostama cevap gelmedi neden

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir